http://emotional.file24.ir
  0
2   24.6 k 

amirghaseminis: فایلهای اکسل هوش هیجانی بار ان (فرم نود سوالی)
با انجام دادن این پرسشنامه شما اطلاعاتی شامل نمره کل هوش هیجانی و پانزده خرده مقیاس را دریافت خواهیدنمود، که به شما در تشخیص نقاط قوت و ضعف و برنامه ریزی برای بهبود آن ها کمک خواهد نمود.

البته این نکته را باید در نظر داشت که الگوی این پرسشنامه بیشتر استعداد برای عملکرد را می سنجد تا عملکرد واقعی فرد (استعداد موفقیت تا خود موفقیت). به این معنا که برای دستیابی به موفقیت در زمینه های مرتبط با هوش هیجانی ( که تقریبا شامل همه زندگی ما می شود) می بایست این استعداد را شکوفا ساخت و به مرحله عمل رساند. هوش هیجانی آموختنی است.
http://emotional.file24.ir

8 ماه پیش