مکانیزم عملکرد فوق روانساز پلی کربوکسیلات اتر
  2
0   28.8 k 

ashkeshi: #مکانیزم_عملکرد #فوق_روانساز #پلی_کربوکسیلات_اتر:

این ماده روی #ذرات_سیمان می نشیند و آن ها را #باردار می کند و ذرات به علت داشتن #بار_منفی، همدیگر را دفع می کنند. این #دافعه، باعث #پراکندگی بهتر ذرات سیمان می شود.

در شکل اول، مشاهده می شود که ذرات سیمان در حضور فوق روانساز؛ #پخش شده اند و در عدم حضور این ماده، در قسمتی متمرکز شده است.

در شکل دوم نیز، #فوق_روانساز با رنگ سبز نشان داده شده است که روی #سطح_سیمان؛ نشسته است.

منبع: دوست فرهیخته، آقای مهندس ظهیر عظیمی
#انجمن_بتن_دانشگاه_صنعتی_شریف
(ریزساختار، اجرا و طراحی)
Ref.: @sharif_beton

#NIKA_Clinic_Construction
Tel: 0912 - 3 888 278

@NIKA_CC
https://www.instagram.com/NIKA.Clinic/

11 ماه پیش