کسب درآمدبامعرفی وحمایت ازکالای ایرانی
  5
6   1.9 k 

decobt:

باخریدومعرفی کالای ایرانی درآمددلخواهت راکسب کن.کافیه یکی ازپلن های زیرراخریدوبه دوستان-آشنایان-شبکه های اجتمایی-و... به اشتراک بگذارید-کسب درآمددرشأن هرایرانی باحمایت ازکالای ایرانی+حمایت ازکارگران زحمت کش ایرانی-منتظرچی هستیددرکارنیک حاجت استخاره نیست-لینک عضویت👇👇👇👇👇

کدمعرف الزامیست👈(m3780e) حتمایاداشت و واردکنید👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

https://talfighehonar.com/?r=m3780e 

حداقل درآمددرهفته از528000هزارتومان الی100000000یکصدمیلیون تومان وبیشتر

پلن های خریدکالا1-1100000یکمیلیون ویکصدهزارتومان

2-دومیلیون ودویست2200000هزارتومان

3-سه میلیون وسیصدهزارتومان3300000

توجه;چنانچه درمدت زمان مشخص ازسوی شرکت به درآمدنرسید کالای خریداری شده رابا10درصدافزایش قیمت خودشرکت بازخریدنموده ووجه آن رابه شما پرداخت مینماید.موفق باشید-جهت هرگونه سوال واطلاعات به آیدی درتلگرام👇👇👇👇

@esaparepor2واتساپ09016916266اطلاع دهید

3 ماه پیش