مشکل

چرا سطح فعالیت همچنان صفر مونده.من که میزان فعالیت تا سطح بعدی رو تکمیل کردم!!
لطفا راهنمایی کنید!!

  2
  23 k