اینجا محل کار منه خیلی دوسش دارم درسته 8 ساعت سر کاریم اما احساس زنده بودن درون ما از همین 8 ساعتهای تکراری هر روزه...

  25.3 k   0