مسابقات کشوری ووشو کمیته خونگ چوان

یادواره استاد سید جواد حسینی خواه
مسابقات توسط استاد بزرگ و رئیس سبک خونگ چوان کشور استاد سید رسول حسینی خواه در خانه ووشو اصفهان در دو بخش تالو و ساندا برگزار شد
1398/04/26مسابقات تالو برگزار شد
و در تاریخهای 28و 1398/04/27
مسابقات ساندا انجام پذیرفت

  23 k   1