معلم

در کمال وصف بی توصیف تو جا مانده ام
ای معلم آنچه دارم از علوم بحر و دهر
قطره ای باشد برایم ،کز درک تو وا مانده ام
در کتاب معرفت یا عاشقی با تو خواهم ماند ،اینجا مانده ام


تقدیم به روح معلم و مدیر مدبر آقای علی چوپانی
و توفیق روز افزون برای یکایک معلمین عزیز

  22.7 k   1