network

برای آنها که تغییر را رقم خواهند زد!

یوزبیت یک شبکه آزاد تجارت الکترونیک می باشد که هر کاربر می تواند رایگان تجارت الکترونیک خود را بر بستر آن ساخته و به خانواده بزرگ تجارت الکترونیک ایران بپیوندد.