آخرین قیمت: 1,250تومان 24%
حداقل قیمت 24 ساعت: 1,000
حداکثر قیمت 24 ساعت: 1,250
پیشنهادهای خرید
قیمت (تومان) مقدار (یوز)
960 104.00
920 17.71
900 200.00
850 10.00
801 10.00
710 20.00
701 70.00
520 190.00
500 1.00
پیشنهادهای فروش
قیمت (تومان) مقدار (یوز)
1,100 15.00
1,200 849.00
1,250 4.00
1,300 4.00
1,500 300.00
2,000 751.00
2,100 99.50
2,656 37.77
4,950 600.00
معاملات اخیر بازار
زمان قیمت(تومان) حجم(یوز) مبلغ کل(تومان)
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۹:۱۵:۵۵ 1,250 1.00 1,250
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۱۰:۴۷:۵۴ 1,150 1.00 1,150
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۰۲:۳۷:۵۴ 1,000 48.00 48,000
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۱:۴۶:۰۱ 1,150 1.00 1,150
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۰:۱۹:۵۸ 1,011 100.00 101,100
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۳:۰۰:۱۱ 1,150 12.00 13,800
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۳:۲۴:۰۲ 1,005 2.00 2,010
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۳:۲۳:۵۶ 1,000 1.00 1,000
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۱:۴۷:۵۸ 950 377.63 358,749
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۹:۴۲:۲۰ 1,100 1.00 1,100
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۹:۴۱:۴۹ 1,050 1.00 1,050
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۹:۳۰:۲۱ 950 1.00 950
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۹:۳۰:۱۴ 950 104.00 98,800
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۳:۴۴:۰۳ 1,100 1.00 1,100
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۲:۵۷:۵۶ 1,000 170.00 170,000
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۲:۵۶:۰۰ 1,000 223.00 223,000
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۱:۲۳:۵۴ 950 3.00 2,850
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۱۱:۰۰:۱۷ 999 100.00 99,900
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰۷:۰۰:۱۰ 1,000 5.00 5,000
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۰۰:۱۳:۵۵ 1,100 1.00 1,100