آخرین قیمت: 2,799تومان -7%
حداقل قیمت 24 ساعت: 2,110
حداکثر قیمت 24 ساعت: 3,798
حجم معاملات: 54,232یوز
پیشنهادهای فروش
قیمت (تومان) مقدار (یوز)
2,789 18.00
2,790 1,320.00
2,795 5.00
2,799 499.00
2,899 10.00
2,999 79.00
3,000 1,010.00
3,100 1.00
3,400 20.00
3,480 1.00
پیشنهادهای خرید
قیمت (تومان) مقدار (یوز)
2,100 47.00
2,030 25.00
2,001 24.90
2,000 209.00
1,600 15.00
1,500 23.83
1,002 1.00
1,000 1.00
500 10.00
470 1.00

معاملات اخیر بازار
زمان قیمت(تومان) حجم(یوز) مبلغ کل(تومان)
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۰۰:۵۹:۱۴ 2,799 1.00 2,799
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۱:۱۶:۰۷ 3,795 1.00 3,795
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۱:۰۱:۵۹ 2,880 2.00 5,760
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۰:۵۵:۱۶ 2,110 47.54 100,309
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۲۰:۱۰:۱۶ 2,899 2.00 5,798
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۹:۱۲:۱۶ 3,792 1.00 3,792
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۷:۵۵:۱۷ 2,799 1.00 2,799
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۷:۳۶:۱۴ 2,790 1.00 2,790
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۵:۱۳:۰۹ 3,798 1.00 3,798
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۳:۱۹:۱۲ 2,898 1.29 3,738
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۲:۲۱:۱۱ 2,200 10.00 22,000
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۲:۱۷:۰۶ 3,794 1.00 3,794
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۱۱:۵۱:۱۱ 2,900 1.00 2,900
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰۹:۱۳:۱۴ 3,791 1.00 3,791
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۵:۱۴ 2,500 80.00 200,000
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰۹:۰۵:۰۸ 2,500 4.00 10,000
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ ۰۸:۴۹:۰۷ 3,000 2.00 6,000
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲۳:۴۴:۰۷ 3,798 1.00 3,798
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲۳:۴۲:۱۰ 2,650 245.00 649,250
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ ۲۳:۴۲:۱۰ 2,699 50.00 134,950