آخرین قیمت: 3,050تومان 0%
حداقل قیمت 24 ساعت: 3,050
حداکثر قیمت 24 ساعت: 3,050
حجم معاملات: 86,456یوز
پیشنهادهای فروش
قیمت (تومان) مقدار (یوز)
2,880 100.00
2,890 16.00
2,900 1,106.00
2,950 1,018.00
2,960 521.00
2,995 18.00
2,998 91.00
3,000 2,720.00
3,050 16.00
3,100 17.00
پیشنهادهای خرید
قیمت (تومان) مقدار (یوز)

معاملات اخیر بازار
زمان قیمت(تومان) حجم(یوز) مبلغ کل(تومان)
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰۰:۱۸:۴۳ 3,050 16.00 48,800
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۲۳:۴۷:۵۳ 3,050 16.00 48,800
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰۲:۰۴:۱۲ 3,200 16.00 51,200
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰۲:۰۳:۴۲ 3,000 16.00 48,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰۱:۰۵:۲۹ 3,000 16.00 48,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰۱:۰۵:۲۱ 2,800 16.00 44,800
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۲۳:۳۰:۲۱ 2,800 100.00 280,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳:۱۲:۱۱ 2,710 100.00 271,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳:۰۸:۱۴ 2,690 20.00 53,800
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۳:۰۷:۱۰ 2,700 245.00 661,500
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۳۸:۱۲ 2,700 16.00 43,200
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۶:۰۹ 2,500 16.00 40,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۶:۰۹ 2,500 100.00 250,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۶:۰۸ 2,500 19.00 47,500
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۶:۰۸ 2,500 44.00 110,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰۰:۰۱:۰۸ 2,765 16.00 44,240
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۹:۰۶ 2,765 17.00 47,005
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۸:۱۳ 2,750 16.00 44,000
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۸:۱۲ 2,755 16.00 44,080
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۲:۱۷:۱۴ 2,750 100.00 275,000