*با انجام کار های خوب و مثبت اندیشی ،،انرژی مثبت ان به خود ما بازتاب می گردد*