کتاب صوتی زندگی سراسر حل مسئله است
  0
  80.8 k 
خرید امن7000 تومان
(30% تخفیف) 10000 تومان

movj2020: کتاب صوتی زندگی سراسر حل مسئله است – این مجموعه بی نظیر شامل گفتارها و مقالاتی
است از “کارل پوپر” که در دو بخش تنظیم شده است. در بخش نخست فلسفه علم و
معرفت شناسی و مسائل علوم طبیعی بررسی شده، پوپر در آنها برخی از مهمترین و
جسورانه ترین دیدگاههای خود را درباره معرفت و علم انسانی و مسائلی از
قبیل چگونگی تکامل نظریه علمی، نظریه سه جهان، حدسها و ابطالها، نظریه
تکاملی معرفت و… بیان میکند. بخش دوم مشتمل بر مقالاتی در زمینه تاریخ و
سیاست است که طی آنها مسائلی از قبیل دموکراسی، صلح، پیشرفت،آزادی،تکنولوژی
فلسفه تاریخ، کمونیسم و سوسیالیسم تبیین میشود. عناوین مباحث کتاب
عبارتاند از: منطق و تکامل نظریه علمی، یادداشتهای یک رئالیست درباره جسم و
ذهن، معرفت شناسی و مسئله صلح، موقعیت معرفت شناختی و معرفت شناسی تکاملی،
بسوی یک نظریه تکاملی معرفت، متافیزیک کپلر درباره منظومه شمسی و نقد
تجربی وی درباره آزادی، درباره نظریه دموکراسی، زندگی سراسر حل مسئله است،
علیه تفسیر کلبی مسلکانه تاریخ، جنگیدن به خاطر صلح، سقوط کمونیسم؛ درک
گذشته و تاثیر آینده، ضرورت صلح ،مازاریک و جامعه باز، و چگونه بدون زحمت
فیلسوف شدم.
4 ماه پیش

iwmf