خدایابه خودت توکل میکنم وازادانه راه زندگی راپیش میگرم وقتی توشبان من باشی محتاج هیچکس وهیچ چیزنخواهم بود. میدانم درمشیت تو قرض ونیازمعنانداردوهیچ وقت دررحمت توتاخیر نمیافتدوحاحت من به اسانی وباعزت ازپیش براورده شده است.وبارسنگین مشکلاتم راباقدرت بی پایانت به پایان میرسانی..خدایاشکرت