بالروگ هستم. تنها چیزی که برای افراد باقی میمونه رقابت با خودشونه!