زندگی کوتاه است قدر این فرصت را بدانیم.

با استعداد احراز شده
اطلاعات خود را در شبکه به اشتراک بگذار ورود